การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ"

24-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา

กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กิจกรรมงานวันครู 2565
กิจกรรมอบรมป้องกันโรคติดต่อ

 

โรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่ต้ง 64 หมู่4 บ้านใหม่ ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30380 โทร 044369101โทรสาร 044369023