ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไตรมิตร นคราวนากุล

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิชุดา เนตรสูงเนิน

 

นายจำนงค์ ฉายชูวงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสิรินีย์ ศรีทามาตย์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายพลศักดิ์ นันทกุล

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสันไชย ไชยน้ำอ้อม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการ