ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสว่าง ดีมา

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธงไชย งอบสูงเนิน

 

นางภัทรา ถินสูงเนิน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสงวนศรี แสงอรุณ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายจำนงค์ ฉายชูวงษ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสันไชย ไชยน้ำอ้อม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการ