แบบข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัด อบจ.นครราชสีมา ชื่อโรงเรียน รร.กุดจิกวิทยา

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่

เลขที่ 64

ซอย -

ถนน -

ตำบล ต.กุดจิก

อำเภอ อ.สูงเนิน

จังหวัด นครราชสีมา     30380

พิกัดภูมิศาสตร์สถานศึกษา

ละติจูด (Latitude) 14.908125

ลองติจูด (Longtitude) 101.890796

การติดต่อ

โทรศัพท์ 044-369101

โทรสาร 044-369023

อีเมล์ kutchikwit@gmail.com

Web Site https://www.kutchikwit.ac.th

 

ความพร้อมด้าน Internet

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มี  -
ความเร็วของระบบ Internet :
ผู้ให้บริการระบบ Internet : -

มี  แบบ LEAD LINE
ความเร็วของระบบ Internet : 100 Mbps
ผู้ให้บริการระบบ Internet : อื่นๆ CAT

 

ความพร้อมด้านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Internet

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ไม่มีโปรเจคเตอร์โดยเฉพาะ

 

ความพร้อมด้านไฟฟ้า (หมายถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

-

มีไฟฟ้าใช้

 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ/นามสกุล นายไตรมิตร นคราวนากุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 0834644634

E – Mail

รองผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ/นามสกุล นางวิชุดา เนตรสูงเนิน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 0810697393

E – Mail

รองผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E – Mail

รองผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E – Mail

รองผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E – Mail

 

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.

ชื่อ นาย   จำนงค์

นามสกุล ฉายชูวงษ์

กรรมการ

โทรศัพท์

2.

ชื่อ นาย   ภัทรพล

นามสกุล บัญชาจารุรัตน์

ประธาน

โทรศัพท์

3.

ชื่อ นาย   มาโนช

นามสกุล โฉสูงเนิน

กรรมการ

โทรศัพท์

4.

ชื่อ นาย   ระวี

นามสกุล เพ็ชรสูงเนิน

กรรมการและเลขานุการ

โทรศัพท์

5.

ชื่อ นาง   ลดาวัลย์

นามสกุล ดอกสันเทียะ

กรรมการ

โทรศัพท์

6.

ชื่อ นาย   วชิระ

นามสกุล เขียววิจิตร

กรรมการ

โทรศัพท์

7.

ชื่อ นาย   วสันต์

นามสกุล ศรีรัตนลิ้ม

กรรมการ

โทรศัพท์

8.

ชื่อ นาง   วันเพ็ญ

นามสกุล น้อมสูงเนิน

กรรมการ

โทรศัพท์

9.

ชื่อ นาง   สมควร

นามสกุล คนิตศิลป์

กรรมการ

โทรศัพท์

10.

ชื่อ นาย   สมชาย

นามสกุล เอื้อเฟื้อกลาง

กรรมการ

โทรศัพท์

11.

ชื่อ พระครู   สิทธิธรรมคุณากร

นามสกุล

กรรมการ

โทรศัพท์

12.

ชื่อ พระครู   สุทธสีลาภรณ์

นามสกุล

กรรมการ

โทรศัพท์

13.

ชื่อ นาย   แสวง

นามสกุล เบื้องกลาง

กรรมการ

โทรศัพท์

สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๘๐ คนลงมา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๙ คน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๘๐ คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑๕ คน

กลับหน้าหลัก