ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนกุดจิกวิทยา

ที่
รายการ
จำนวน
1
อาคารเรียน
3 หลัง
2
อาคารโรงฝึกงาน
3 หลัง
3
อาคารหอประชุม
1 หลัง
4
โรงอาหาร
1 หลัง
5
ส้วมชาย
2 หลัง
6
ส้วมหญิง
2 หลัง
7
บ้านพักครู
3 หลัง
8
สนามฟุตบอล
1
9
สนามบาสเก็ตบอล
1
10
สนามวอลเลย์บอล
1
11
สนามตะกร้อ
2
12
เครื่องทำน้ำเย็น
4
13
เครื่องกรองน้ำ อบจ.นม.
1

 

 

กลับหน้าหลัก