ติดต่อโรงเรียนกุดจิกวิทยา

Contact Kutchikwittaya School

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

โทร 044-369101

FAX 044-369023

mail : kutchikwit@gmail.com

http://www.kutchikwit.ac.th

นายระวี เพ็ชรสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

081-2822952

นายธงไชย งอบสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

081-7905744
นางภัทรา ถินสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
081-2650195
นางสงวนศรี แสงอรุณ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
081-9994234
นายจำนงค์ ฉายชูวงษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
085-7626687
นายสันไชย ไชยน้ำอ้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและบริการ
085- 0285981

 

กลับหน้าหลัก