มูลนิธิจีระชนอนุสรณ์

นายบุญเคียง จีระชน

ประวัติ

เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2467 ที่บ้านกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาสมรสกับนางยุวดี จีระชน มี บุตร 3 คน ดังนี้

นายอวยชัย จีระชน คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสาวจิระวรางค์ จีระชน ธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพ ฯ

นายแพทย์บวรชัย จีระชน โรงพยาบาลสมิติเวช อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

การศึกษา

1.จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

2. สำเร็จการศึกษาวิชาภาษาจีน จากโรงเรียนเม่งหลี

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (ชั้นเตรียมปริญญา ) จากวิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี

ผลงาน

1. จัดตั้งมูลนิธิจีระชนอนุสรณ์ อุปการะโรงเรียนกุดจิกวิทยา โดยใช้ทุนส่วนตัว 1 ล้านบาท สมาชิกสมทบอีก 380,000 บาท
2. บริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนขาดแคลน มอบเงินรางวัลสำหรับนักเรียนเรียนดี และช่วยเหลือในด้านวัสดุฝึกงานแก่นักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 จนถึงปัจจุบัน