จำนวนนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2559

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
1/1
14
17
31
ครูสร้อยทิพย์
1/2
19
9
28
ครูปิยะธิดา
1/3
19
8
27
ครูชฎา
รวม ม.1
52
34
86
2/1
10
20
30
ครูรุ่งทิภา
2/2
15
13
28
ครูยุพาพร,ครูนิภาพร
2/3
16
10
26
ครูสิรินีย์
รวม ม.2
41
43
84
3/1
10
11
21
ครูบำเพ็ญ,ครูธิติธาดา
3/2
13
8
21
ครูสฤษดิ์,ครูลาภิศร
3/3
14
6
20
ครูพรรธนี,ครูวาสนา
รวม
37
25
62
รวม ม. ต้น
130
102
232
4/1
12
29
41
ครูพัชนี,ครูนงนุช
4/2
17
5
22
ครูฉวีวรรณ,ครูจรินทร์
รวม ม.4
29
34
63
5/1
6
24
30
ครูสมพร,ครูสิริกันยา
5/2
21
9
30
ครูถวิล,ครูราเมศ
ราม ม.5
27
33
60
6/1
10
27
37
ครูเพชรัตน์,ครูกัญญาภัทร
6/2
13
16
29
ครูสาธิต,ครูนริศ
รวม ม.6
23
43
66
รวม ม.ปลาย
79
110
189
รวมทั้งสิ้น
209
212
421

กลับหน้าหลัก