จำนวนนักเรียนโรงเรียนกุดจจิกวิทยา จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ

ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
40
44
84
ม.2
55
38
93
ม.3
44
47
90
รวม
 
139
129
268
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
33
21
54
ม.5
34
34
68
ม.6
30
37
67
รวม
 
97
92
189
รวมทั้งสิ้น
 
236
221
457

กลับหน้าหลัก