จำนวนนักเรียนโรงเรียนกุดจจิกวิทยา จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
58
41
99
ม.2
33
31
64
ม.3
45
47
92
รวม
 
136
119
255
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
37
34
71
ม.5
46
27
73
ม.6
43
19
62
รวม
 
126
80
206
รวมทั้งสิ้น
 
262
199
461

กลับหน้าหลัก