หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายราเมศ เลาสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ ศศ.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

 

นางสิริกันยา พงษ์คุณาพร

ครู คศ.3 วุฒิค.บ.วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

 

 

นางปิ่นสุดา ขอเหล็กกลาง

ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ.วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

 

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป