การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

แผนการจัดการเรียนู้

 

การเผยแพร่ผลงาน

โดย

นางฉวีวรรณ อารยะบุรุษ

Email Chawe2501araya@yahoo.com

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Free Web Counter
จำนวนผู้เข้าชม

กลับหน้าหลัก