นางสาวอัมภิกา จีรังโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นางสาววิระมล เตโจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสาวน้ำฝน คำแน่น

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นางสุภาวดี รวยสูงเนิน

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นายชำนาญ น้อมกระโทก

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

กลับหน้าหลัก