หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสมพร วัฒนโสภิต

ครู คศ.3วุฒิ ค.บ. วิชาเอกคณิตศาตร์

 

นางลาภิศร เหมนิธิ

ครู คศ.3 วุฒิศศ.บ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป

 

นางสิรินีย์ ศรีทามาตย์

ครู คศ.1 วุฒิคบ. วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

 

กลับหน้าหลัก