การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ

บทคัดย่อ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดย

างสาวเพ็ญพร ศรีสกุลเตียว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนกุดจิกวิทยา ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย