หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาววาสนา หวยสูงเนิน

ครู คศ.2 วุฒิค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา

 

นางปิยธิดา ฉายวัฒนากุล

ครู คศ.2 วุฒิ กศ.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา

 

นางสาวนิตยา แช่มสูงเนิน

ครู ค.ศ.1 วุฒิ ศศ.บ. วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป