หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสงวนศรี แสงอรุณ

ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

นางสาววาสนา หวยสูงเนิน

ครู คศ.2 วุฒิค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา

 

นางยุพาพร พงษ์ชีพ

ครู คศ.2 วุฒิค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา

 

นางปิยธิดา ฉายวัฒนากุล

ครู คศ.1 วุฒิ กศ.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป