หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสร้อยทิพย์ เพ็ชรสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ คศ.บ. วิชาเอก โภชนาการชุมชน

 

นายนริศ เนียมสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก อุตสาหกรรม

 

นางจรินทร์ กฤษกลาง

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา

 

นายพลศักดิ์ นันทกุล

ครู คศ.3 วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นายถวิล อินทร์นิมิตร

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก อุตสาหกรรม

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป