หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางรุ่งทิภา เมนะรัตน์

ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.บ.วิขาเอกภาษาไทย

 

 

นางพัชนี บริบูรณ์

ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.บ.วิขาเอกภาษาไทย

 

 

นางกัญญาภัทร ตองกระโทก

ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาไทย

 

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป