ชุดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน

เรื่อง การแบ่งเซลล์(Cell division)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย

นายสันไชย ไชยน้ำอ้อม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

tel 0-8502-85981

hidden counter

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม