หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิภาพร ยะเจริญ

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก ชีววิทยา

 

นางชฎา อินทร์นิมิตร

ครู คศ.2 วุฒิ กศ.บ. วิชาเอก วิทย์-เคมี

 

นายสันไชย ไชยน้ำอ้อม

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางวรัชยา ไชยศร

ครู คศ.2 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก ฟิสิกส์

 

นางสาวบำเพ็ญ แช่มสูงเนิน

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป