หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสันไชย ไชยน้ำ้อ้อม

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางชฎา อินทร์นิมิตร

ครู คศ.2 วุฒิ กศ.บ. วิชาเอก วิทย์-เคมี

 

นางนงนุช แคร่กระโทก

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอกฟิสิกส์

 

นางธิติธาดา กู่แก้ว

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอกฟิสิกส์

 

นางนิภาพร ยะเจริญ

ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ. วิชาเอก ชีววิทยา

 

กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป