บุคลากรโรงเรียนกุดจิกวิทยา

ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วิชาเอก
วุฒิ
นายสว่าง
ดีมา
ผ.อ.ร.ร.
คศ.3
การบริหารการศึกษา
กศ.ม.
นาย ธงไชย
งอบสูงเนิน
รอง ผ.อ.ร.ร.
คศ.3
การบริหารการศึกษา
กศ.บ.
นางสาว บำเพ็ญ
แช่มสูงเนิน
ครู
คศ.3
คอมพิวเตอร์
ค.บ.
นาง ยุพาพร
พงษ์ชีพ
ครู
คศ.2
สังคมศึกษา
ค.บ.
นาง นงนุช
แคร่กระโทก
ครู
คศ.3
ฟิสิกส์
ค.บ.
นาง สร้อยทิพย์
เพ็ชรสูงเนิน
ครู
คศ.3
โภชนาการชุมชน
คศ.บ
นาง รุ่งทิภา
เมนะรัตน์
ครู
คศ.3
ภาษาไทย
ค.บ.
นางสาว วาสนา
หวยสูงเนิน
ครู
คศ.2
สังคมศึกษา
ค.บ.
นาง ภัทรา
ถินสูงเนิน
ครู
คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
นาง สมพร
วัฒนโสภิต
ครู
คศ.3
คณิตศาสตร์
ค.บ.
นาง สงวนศรี
แสงอรุณ
ครู
คศ.3
สังคมศึกษา
ศษ.บ.
นาย สาธิต
ภักดี
ครู
คศ.3
พลศึกษา
ศศ.บ.
นาย จำนงค์
ฉายชูวงษ์
ครู
คศ.2
พลศึกษา
ค.บ.
นาง ฉวีรรณ
อารยะบุรุษ
ครู
คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
นาง ชฎา
อินทร์นิมิตร
ครู
คศ.2
วิทย์-เคมี
กศ.บ.
นาง นิภาพร
ยะเจริญ
ครู
คศ.3
ชีววิทยา
ค.บ.
นายพลศักดิ์
นันทกุล
ครู
คศ.3
เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.
นาย นริศ
เนียมสูงเนิน
ครู
คศ.3
อุตสาหกรรม
ค.บ.
นาง จรินทร์
กฤษกลาง
ครู
คศ.3
เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.
นางเพชรัตน์
กล่อมสุนทร
ครู
คศ.1
บรรณารักษ์
ค.บ.
นาง ลาภิศร
เหมนิธิ
ครู
คศ.3
การจัดการทั่วไป
ศศ.บ.
นางสิรินีย์
ศรีทามาตย์
ครู
คศ.1
คณิตศาสตร์
ศษ.ม.
นาย ถวิล
อินทร์นิมิตร
ครู
คศ.3
อุตสาหกรรม
ค.บ.
นาง พัชนี
บริบูรณ์
ครู
คศ.3
ภาษาไทย
ศษ.บ.
นาย สันไชย
ไชยน้ำอ้อม
ครู
คศ.3
วิทย์ทั่วไป
ค.บ.
นางธิติธาดา
กู่แก้ว
ครู
คศ.3
เคมี
ค.บ.
นาย ราเมศ
เลาสูงเนิน
ครู
คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.
นาง สิริกันยา
พงษ์คุณาพร
ครู
คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
นางปิยธิดา
ฉายวัฒนากุล
ครู
คศ.1
สังคมศึกษา
กศ.บ.
นาง กัญญภัทร
ตองกระโทก
ครู
คศ.1
ภาษาไทย
 
นางจันทร์แรม
สีตะธนี
ครู
คศ.3
เกษตรกรรม
ค.บ.

กลับหน้าหลัก