บุคลากรโรงเรียนกุดจิกวิทยา

ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
อันดับ
วิชาเอก
วุฒิ
นายไตรมิตร
นคราวนากุล
ผ.อ.ร.ร.
คศ.4
มวยไทยศึกษา
ศศ.ม.
นางสาว บำเพ็ญ
แช่มสูงเนิน
ครู
คศ.3
คอมพิวเตอร์
ค.บ.
นาง สร้อยทิพย์
เพ็ชรสูงเนิน
ครู
คศ.3
โภชนาการชุมชน
คศ.บ
นาง รุ่งทิภา
เมนะรัตน์
ครู
คศ.3
ภาษาไทย
ค.บ.
นางสาว วาสนา
หวยสูงเนิน
ครู
คศ.2
สังคมศึกษา
ค.บ.
นาง สมพร
วัฒนโสภิต
ครู
คศ.3
คณิตศาสตร์
ค.บ.
นาย จำนงค์
ฉายชูวงษ์
ครู
คศ.2
พลศึกษา
ค.บ.
นาง ชฎา
อินทร์นิมิตร
ครู
คศ.2
วิทย์-เคมี
กศ.บ.
นาง นิภาพร
ยะเจริญ
ครู
คศ.3
ชีววิทยา
ค.บ.
นายพลศักดิ์
นันทกุล
ครู
คศ.3
เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.
นาย นริศ
เนียมสูงเนิน
ครู
คศ.3
อุตสาหกรรม
ค.บ.
นาง จรินทร์
กฤษกลาง
ครู
คศ.3
เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.
นางเพชรัตน์
กล่อมสุนทร
ครู
คศ.2
บรรณารักษ์
ค.บ.
นาง ลาภิศร
เหมนิธิ
ครู
คศ.3
การจัดการทั่วไป
ศศ.บ.
นางสิรินีย์
ศรีทามาตย์
ครู
คศ.2
คณิตศาสตร์
ศษ.ม.
นาย ถวิล
อินทร์นิมิตร
ครู
คศ.3
อุตสาหกรรม
ค.บ.
นาง พัชนี
บริบูรณ์
ครู
คศ.3
ภาษาไทย
ศษ.บ.
นาย สันไชย
ไชยน้ำอ้อม
ครู
คศ.3
วิทย์ทั่วไป
ค.บ.
นาย ราเมศ
เลาสูงเนิน
ครู
คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.
นาง สิริกันยา
พงษ์คุณาพร
ครู
คศ.3
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
นางปิยธิดา
ฉายวัฒนากุล
ครู
คศ.2
สังคมศึกษา
กศ.บ.
นายสุรชัย
เวียงดินดำ
ครู
คศ.2
ภาษาไทย
คบ.
นางอรวรรณ
สิงห์บัว
ครู
คศ.1
ศิลป์
ค.บ.
นายราชทัย
ยะเจริญ
ครู
คศ.3
ศิลป์
ค.บ.
นางวรัชยา
ไชยศร
ครู
คศ.2
ฟิสิกส์
ค.บ.
นางสุภาวดี
ลาภภิญโญ
ครู
คศ.3
พลศึกษา
กศ.บ.
นางสาวนิตยา
แช่มสูงเนิน
ครู
คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.บ.
นางปิ่นสุดา
ขอเหล็กกลาง
ครู
คศ.2
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.

กลับหน้าหลัก