วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนา ของโรงเรียนกุดจิกวิทยา...

วิสัยทัศน์  (Vision)
“โรงเรียนกุดจิกวิทยา  ก้าวนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
เน้นคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 2. ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริม  สนับสนุน  การนำสื่อเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 4. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
 6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
 7. ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  • ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • นักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่าและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • โรงเรียนมีสื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  • ครูมีศักยภาพ  สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โรงเรียนมีบรรยากาศน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
  • โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

   

  กลับหน้าหลัก